Projecte Contenidors Blau a Sidi Bouzid, Tunísia

Masala Consultors

La construcció amb elements prefabricats per tal de no generar residus es un valor a l alça, així doncs aquest projecte intenta posar una rapida posada en obra degut a la necessitat del lloc. Aquest projecte es configura íntegrament en planta baixa destinada a equipament lúdic a quatre vents. L estructura principal es genera a partir de dos contenidors de dimensions Standard. Cada un d ells es conforma per quatre pilars metàl·lics rectangulars a les cantonades generant els tancaments portants amb una xapa grecada que configura les façanes del mateix. El forjat interior s estructura amb una distribució de biguetes tubulars rectangulars salvant la llum curta cada 30cm on hi recolza un panell de fusta. L actuació doncs, rau en el reforç dels diferents punts on es modifica el comportament estructural. En façana, l obertura de portes i finestres ens obliga a afegir un reforç amb perfils tubulars que embolcallen el forat per tal de reconduir les tensions que es generen en aquests punts provinents de la xapa grecada de façana.