Reforma Centre Cívic Sant Josep Obrer

Masala Consultors

És un edifici públic i obert a tothom amb un nucli central que distribueix en cada planta les necessitats del Centre Cívic. L edifici respondrà a les característiques estructurals i funcionals definides, satisfent les polítiques i normatives que garanteixen una qualitat en les instal·lacions i el seu condicionament. Al tractar-se d un edifici existent, es pretén conservar la seva morfologia el màxim possible. La façana, com s ha dit, es conservarà sense modificar la disposició dels seus forats. Les parets perimetrals es conservaran en la serva totalitat i es repararan en els punts que sigui necessari. Totes les divisòries no estructurals es realitzaran maó foradat de 7cm de gruix recolzats directament sobre el paviment existent. Es proposa un Paviment de linòleum, de 2,5 mm d'espessor, amb tractament antiestàtic, acabat llis, en color a escollir, subministrat en rotllos de 200 cm d'amplària, instal·lat sobre la base suport existent i fixat amb adhesiu de contacte.