Plaça Ricard Vinyes

EMBT

El projecte consta de la reurbanització i arranjament paisatgístic de la Plaça Ricard Vinyes. Aquest genera i crea espais mitjançant elements corbs pavimentats i amb vegetació que en certs punts eleven la seva cota per tal de, per una banda, donar sortida a les tres plantes soterrades d aparcament, i per altra banda, crear espais de joc per a infants. Sobre la plaça s hi disposen elements verticals (tòtems) que donen suport a les catenàries de les quals s hi penjarà la il·luminació. Referent als badalots que donen sortida als aparcaments i que creen zones de joc per a nens, aquests s executen amb suports de mur de bloc de formigó de 20/25cm d espessor i alçada màxima de 6.0m que suporten lloses massisses de formigó armat d entre 25 i 30cm de cantell, o bé forjat col·laborant de 6+6cm o de 6+18cm. Cal esmenar que la geometria definida en projecte de la catenària deriva directament de la força de fricció o pretensat que se li aplica al cable i la càrrega suspesa de les mateixes (ambdues explicitades convenientment en la documentació gràfica de projecte). Qualsevol canvi d aquests paràmetres implica una variació del traçat de la catenària.