Piscina Coberta Pco-3

Pich-Aguilera

L estructura d aquest projecte es planteja amb dues tipologies ben diferenciades: La part sota rasant, fonamentació, murs de contenció i forjat de soterrani, es resol mitjançant una estructura in situ de formigó armat, formada per una llosa massissa sobre pilars i murs encofrats a dues cares. Els vasos de piscina també es resolen amb lloses i murs de formigó armat. Les dues plantes sobre rasant es resolen amb una estructura prefabricada de forjats unidireccionals, formats per plaques TT i alveolars pretesades, segons la llum a cobrir, recolzades, sobre pòrtics d una o dues plantes formats per pilars i jàsseres prefabricades de formigó armat. Aquests pòrtics es configuren a partir de pilars continus, que arrenquen a la fonamentació del soterrani i travessen el primer forjat in situ, sense que aquest s hi recolzi, per tal de no crear interferències constructives entres ambdues tipologies d estructura. Les jàsseres prefabricades es recolzen sobre unes mènsules formigonades a fàbrica conjuntament amb el pilar, de manera que cada tram de jàssera és isostàtic i només es fixa amb una barra d acer injectada a obra per tal d impedir el seu desplaçament.