Piscina coberta

Ricard Balcells i Comas

El projecte diferencia clarament tres sales principals: la sala d'activitats i fitness, la piscina de natació, i la piscina lúdica. Cadascuna d'aquestes tres sales es resol amb la mateixa tipologia estructural: pòrtics de formigó armat perimetrals fins a mitja altura i coberta inclinada de fusta que s'aguanta sobre els pòrtics perimetrals. La zona d'accessos i vestuaris es resol amb una estructura convencional de formigó armat, de llosa plana sobre pilars de formigó. L'accés a l'edifici es remarca amb un ràfec, que vola més de 3m respecte a la façana. La fonamentació del projecte és complexa, sobre un estrat resistent inclinat que ha aconsellat plantejar tres tipologies estructurals diferents (sabates, pous i pilons) per a adaptar-se a cada zona a la profunditat del terreny resistent per i evitar l'aparició de patologies degudes als assentaments diferencials. L'estructura de les tres sales principals permet arribar a llums de fins a 20x35m sense necessitat de cap pilar intermedi. La solució estructural ha considerat els requeriments diversos de les tres sales, donant a les tres la mateixa resposta per a garantir la unitat del conjunt. La successió de pòrtics molt pròxims, sense corretges i seguint el pendent de la coberta, fa que la imatge interior de les sales, definida primordialment per l'estructura, sigui molt característica.