Passeres

Miquel Batlle

L'estructura de suport proposada és una secció «T» de 120x120x12mm ancorada a la paret de roca natural existent i una nova estructura de formigó. Aquest perfil en T" forma una "L" que s'uneix amb les roques. Aquesta seqüència és fa amb una sola peça tipus «stepbloc» de dimensions 300x75x3mm. Per al transport i muntatge d'aquesa passera, és projecta una estructura formada d'un perfil tubular 50x50x4mm amb planxes metàl·liques soldades sobre la qual peces de revestiment serà capaços d'unir. Es faran mòduls transportables al lloc de treball que s'uniran la "L" de la estructura. En la segona seqüència l'estructura serveix per a la formació d'escales i l'estructura per a la formació d'un pont. Per a l'estudi de la l'estructura s'estudiarà els següents supòsits: per a la verificació de flexió, es considera la totalitat de les despeses d'explotació en el perfil centralitzat. Per a la verificació de Q, es considera la totalitat de la càrrega en el perfil centralitzat per a la verificació al moment torsor, és considerar dues hipòtesis, el primer a causa de l'alternança d'operació de càrrega i un segon amb la combinació de vent i neu.