Nova Clínica en Oberig

Albert Vitaller

Es proposa la construcció d'un hospital al centre de Kiev amb una tipologia estructural de lloses massisses sobre pilars. Es tracta d'una planta baixa més set plantes superior i tres de soterrani que hi encabeixen els diferents nivells de pàrquing. Una de les principals peculiaritats del projecte apareix en els forjats que volen una llum de gairabé 4m. Aquests són suportats des de les encavallades d'úñtima planta que a través d'uns tirants queden penjat amb una tipologia de forjat col·laborant sobre estructura metàl·lica. La fonamentació dels nivells soterranis s'ha resolt amb el pilotatge de tots els pilars que arriben a aquesta cota. Igualment la contenció d'aquestes plantes s'ha plantejat amb murs de formigó amb continuitat entre plantes. L'estabilitat de l'edfici es crea a partir dels nuclis de comunicació verticals que quan arriben en coberta es resolen amb una estructura metàl·lica per formar el badalot. Tot el projecte, així com la planimetria i l'anàlisi del mateix ha estat realitzat amb l'ajuda de la modelització BIM, mitjançant el programa Revit d'Autodesk.