IES Montperdut

Lluís Comerón i Graupera

L edifici s ha executat amb prefabricats de formigó, tant els elements estructurals com les façanes, i s ha construït en només 10 mesos amb materials voluntàriament pobres: formigó pintat de blanc, cartró-guix i serralleria d alumini. S organitza en forma de  T asimètrica, amb el cos d administració i el porxo disposats perpendicularment al cos principal, i situant el vestíbul a la intersecció. La part curta de la  T és només de planta baixa, mentre que el braç llarg és de planta baixa i dues plantes pis. L edifici està dividit en quatre blocs amb juntes de dilatació que coincideixen amb les divisòries de les aules. L estructura vertical està formada per pilars de formigó prefabricat, on es recolzen les jàsseres de formigó prefabricades rectangulars, en L o en U, que serveixen de suport per als forjats de plaques alveolars. Els forjats del braç llarg tenen un cantell de 25cm i cobreixen llums d uns 7,5m, mentre que el forjat del braç curt té un cantell de 37cm per cobrir llums d uns 11m. L estabilització de l edifici enfront de les empentes horitzontals s aconsegueix amb creus de Sant Andreu a un dels costats de cada una de les juntes de dilatació. La fonamentació és profunda però varia la seva tipologia en funció de la situació en profunditat de les capes resistents del terreny; els extrems del braç llarg estan resolts amb pous de fonamentació, mentre que la part central del braç llarg i tot el braç curt de l edifici està resolt amb  bataches de diverses dimensions.