Hotel al carrer Rosselló

Wortmann Bañares Architects

L'hotel situat al carrer Rosselló de Barcelona té dues característica, a nivell constructiu, poc habituals i particularment interessants. Donat el tamany reduït del solar, va ser necessari aprofitar al màxim el baix rasant, amb el que es van aconseguir excavar sis soterranis entre mitgeres. El projecte estructural i l'excavació es va realitzar amb pantalles de fins a gairebé 30m de profunditat. Un altre aspecte singular del projecte va ser la impossibilitat de compaginar els pilars per a pàrquing, zones nobles i habitacions. Per a això es va disposar d'una gran llosa d'apeuament postensada de 75cm de cantell sobre la planta baixa. Estructuralment es tracta d'un sistema constructiu tradicional de forjats reticulars de formigó armat en el sobre rasant i lloses en el sota rasant, murs pantalles i pilars. L'estructura del pati i la cúpula és metàl·lica. El tancament s'ha realitzat amb façanes ventilades de pedra de 8cm d'aïllament de llana mineral. Gairebé totes les particions interiors, així com les del pati, són de construcció en sec de cartró-guix. Cada finestra del pati contarà amb un sistema d'il·luminació LED connectats a un sistema central que coordinarà el conjunt.