Habitatges de protecció pública a Vila, Eivissa

Estudi 08014

Aquest projecte consta de planta baixa destinada a habitatges, aparcament de bicicletes i locals de usos comuns i serveis, més dues plantes pis destinades a habitatge, en el que apareixen 8 habitatges per replà. La seva estructura es resolt a partir de forjats unidireccionals de bigues mixtes de fusta i formigó de manera que la capa de compressió es connecta a les biguetes de fusta incrementant significativament la seva inèrcia i aquests sostres suportats per parets de càrrega de ceràmica tipus  termoarcilla . Pel que fa a la fonamentació aquesta es resoldrà a partir de sabates corregudes sota els murs de càrrega, però quedem a l espera del Estudi Geotècnic, el qual està en fase de redacció, per tal de definir l estrat competent per suportar els esforços corresponents a la baixada de càrregues.