Habitatge a les Casernes

Ruisánchez Arquitectes

L edifici correspon a 103 habitatges i 130 places d'aparcament de la Unitat d'Actuació 05 de la urbanització del solar de les antigues Casernes de Sant Andreu. Volumètricament el conjunt es composa d'un cos alineat al passeig Torras i Bages, format per dues barres edificades de PB+5 i PB+6, separades per patis d il·luminació. Sobre aquest cos es disposa un volum paral·lelepípede perpendicular al carrer amb 8 plantes més, totalitzant PB+13. L'edifici conté 2-3 plantes soterrani ocupant la totalitat del solar. La principal particularitat de l'edifici és que el sistema de contenció de terres se situa a 2m. de la volta d'una estació de metro, obligant a executar un procés constructiu complex que garanteixi l'estabilitat de la contenció per l'interior del solar i la no afectació a les estructures de metro. Per altra banda el cos de PB+5 i PB+6 és travessat per un vial d'accés al parc que hi ha darrere l'edifici. Això obliga a estintolar tots els pilars de la zona en potents jàsseres de cantell postesades. L'estructura general de l'edifici és a base de forjats de lloses massisses sobre pilars i murs de formigó armat. Cal destacar que els sostres del cos baix tenen un voladiu sobre el carrer de l'ordre de 3m.