Edifici Fruitcentre

Einesa i Labox arquitectura

Es tracta d un edifici format per una part d oficines i una part de naus, laboratoris i pati de maniobres. La part d oficines té una forma rectangular en planta de 24,5x46,5m, i consta d una planta soterrani on es troba l aparcament i 4 plantes pis per oficines. La part de les naus i laboratoris ocupa una superfície rectangular en planta de 68x46 metres i té dues plantes sobrerasant i en ella es prevegeu una futura remunta amb estructura metàl·lica i forjat de xapa Col·laborant per sobre de la coberta de les naus. L estructura principal de la zona d oficines és de pilars de formigó amb sostres de llosa massissa de formigó. Fins al sostre de la planta primera, la façana de la part d oficines està resolta amb murs de formigó estructurals. Sobre aquests murs arrenquen els pilars dels pòrtics metàl·lics. La part de naus i laboratoris consta de planta baixa més planta pis on algunes de les sales tenen dobles espais. Està dividida en diferents àmbits que tenen diferents solucions estructurals que donen resposta a les diferents llums que han de cobrir: llosa massissa per a llums entre 4 5 i 7 5 metres, placa alveolar per a llums de 8 5 metres i placa pi per a llums de 20 metres. Els pòrtics on recolzen les plaques estan formats per pilars i jàsseres de formigó. La part del pati està resolta per uns murs de formigó d alçada 5 90m sobre els que es recolza una estructura metàl·lica.