Escola les Heures

Puigdemasa Arquitectes

L edifici és de planta poligonal, de mides aproximades de 32x28m, i es troba situat entre els carrer de La Palma i la Plaça de Sant Llorenç i entre dues edificacions amb les que fa mitgera. Es tracta d un edifici que consta de planta semisoterrani més planta baixa i cinc plantes pis. La planta semisoterrani ocupa la totalitat del solar, mentre que la planta baixa deixa un pati interior a banda i banda que s anirà repetint en alçada fins a la planta tercera, en un dels costats, creant així una mena de atri, i en tota l alçada de l edifici per l altre costat. Així doncs en les cotes sobrerasant es pot dir que la planta té forma de  H . Es pot dir que l edifici queda doncs, estructurat en dues ales que es comuniquen per una passera. A cadascuna de les dues  branques d aquesta  H hi ha un nucli de comunicacions. L estructura vertical està formada per les pantalles d aquests nuclis de comunicació i per tota una sèrie de pilars de formigó. Existeix, també, puntualment, algun suport metàl·lic. Pel que fa als forjats, el sostre de la planta soterrani es resol amb llosa massissa i la resta de forjats són de tipus unidireccional in situ amb cassetons recuperables i de cantells 40 i 50cm. Les zones adjacents als nuclis de comunicació també són de llosa massissa, en aquest cas de cantell 22cm. A les plantes a on es cobreix la zona de pati es fa amb bigues metàl·liques i forjat col·laborant. La coberta és inclinada, de bigues de fusta laminada i tauler de fusta micro laminada.