Edifici de 11 habitatges aparellerats al carrer Salvador Robert 26-46, Sitges

Isabel Lastres i Esperanza López

Edifici d'11 habitatges unifamiliars adossats de planta rectangular situat a una parcel·la del carrer Salvador Robert de Sitges. El conjunt es desenvolupa en dos blocs separats per una junta de dilatació de doble pilar. Cada bloc, de cinc o sis unitats d'habitatges, es desenvolupen en planta soterrani, destinada a pàrquing, planta baixa més dues plantes pis, destinades a habitatge, i coberta. L'estructura vertical del conjunt està formada per pilars de secció rectangular de formigó armat, murs de contenció en el perímetre de la planta soterrada i pilars metàl·lics tipus HEB a coberta. Pel que fa a l'estructura horitzontal es resol amb llosa massissa a nivell de planta soterrani, per donar compliment al document bàsic de seguretat en cas d'incendi sense necessitat de revestiment, i forjat unidireccional "in situ" de 25+5cm de cantell a planta baixa i primera.