Despatx professional a Bellatera

Factoria d'Arquitectura

L'edifici vol simbolitzar el caràcter tecnològic i ecològic de l'empresa. Es busca en tot moment integra la vegetació amb el projecte. El projecte està situat en un solar aïllat al número 1 del carrer Salcillo de Bellaterra i consta d'un soterrani, planta baixa, una planta principal i coberta. La planta soterrani està destinada a pàrquing mentre que la planta baixa i principal estan destinades a oficines del despatx professional al que pertany tot l'edifici. L'estructura del soterrani està resolta mitjançant murs i pilars de formigó armat i una llosa massissa de 25cm de gruix. L'estructura sobre rasant consisteix en perfils metàl·lics oberts tipus HEB i IPE. L'edifici té la particularitat de presentar unvoladís, que genera l'entrada a l'edifici, en les seves dues plantes sobre rasant. Per resoldre-ho, s'ha plantejat una estructura diagonalitzada en les dues façanes longitudinals de l'edifici. Aquesta estructura diagonalitzada s'ancora en la seva part posterior a un mur de formigó armat de 30cm de gruix que recorre total l'altura de l'edifici. Els forjats són a base de forjat col·laborant de 6+6cm de gruix.