Centre Cultural de les Monges

Puigdemasa Arquitectes

L edifici existent està constituït per una estructura vertical conformada a partir de murs de càrrega, de entre 75 i 15 cm de gruix i de diferents tipologies i materials. Els murs més gruixuts son de paredat i els de entre 30 i 15 cm de gruix són de fàbrica ceràmica massissa o totxana. Un cop analitzada l estructura actual, proposem, Allà on ens trobem un entrebigat realitzat amb revoltons de peces de pissarra, s utilitzarà la solució de col·locació de tallalums i perfils principals refent la capa de compressió. Als forjats on no es conserven els taulells ceràmics per falta de condicions de seguretat, s ha previst col·locar entre els perfils existents un de nou que situat aproximadament cada 2,4m, que sigui capaç de suportar directament una xapa col·laborant. En general els paraments portants funcionen correctament, satisfent els coeficients de seguretat relaxats a la normativa vigent. En el cas del mur de l eix H, per ser un mut de totxana, no s ofereix les condicions de seguretat que es prescriuen i s ha previst substituir funcionalment aquest mur per mitjà d un pòrtic metàl·lic recolzat sobre el mur de paredat de la planta baixa. Els fonaments nomes s hauran de reforçar a la zona indicada als plànols de fonaments, a l eix H. S ha previst realitzar aquest reforç per mitjà de l ampliació de la superfície de contacte de la sabata amb el terreny, utilitzant un seguit de riostes.