CEIP Pirineus

Mestura

Es projecta la construcció d una nova Escola Municipal situada al nord de la vila, destaca per la seva proximitat al riu Fresser. Constarà de diferents sectors. Un primer sector N de planta baixa i una planta pis, un segon de planta baixa i dues plantes pis, un altre d una sola planta baixa, i l últim que constituirà el pati de l escola. El projecte fa de la modularitat estructural, espacial i constructiva, la principal eina per a la composició planimètrica. L economia de mitjans constructius utilitzats ha de permetre el canvi de dimensió previst per als espais docents. Per tant, l estructura es planteja en la seva totalitat per sobre de la cota actual del terreny, per tant no hi hauran excavacions ni elements de contenció, mes que aquells necessaris per acomodar la topografia actual al nou projecte de l escola. Cal destacar també. que els elements sobre rasant estan formats per una estructura porticada, amb una distancia entre suports al voltant d uns 8 metres. En el sentit curt de l edifici el composen dos únics vanos, mentre que en el llarg una junta de dilatació divideix la seva llarga dimensió en dos. Esta format per un entramat de pilars de formigó prefabricats i jàsseres planes, també prefabricades, aquestes últimes seguint la direcció transversal de l edifici. Les plaques de forjat pròpiament dit les composaran unes prelloses de formigó, formant in situ un forjat alleugerit.