Ampliació Hospital de Mataró

Gallego Arquitectes

Sobre la base de l'hospital de Mataró existent, es du a terme l'ampliació d'aquest per atendre una nova unitat de malalts mentals. L'ampliació es planteja amb la remunta d'una part de l'edifici existent, de forma que el perfil original esglaonat tingui una volumetria més compacta, no havent-se de dur a terme com a edificació independent. També s'actua en els sistemes de comunicació vertical, escales i ascensors. Compositivament es segueix la línia de l'edifici original, accentuant l'àmbit d'actuació pel canvi de color en els panells prefabricats de façana. L'estructura es planteja amb perfilaria metàl·lica cargolada i sostres col·laborant, buscant la màxima lleugeresa i rapidesa d'execució. Cal destacar les dificultats de procés d'execució a l'efectuar l'ampliació a un edifici en ús i amb caràcter sanitari, amb els condicionants que això implica. Finalment destacar la necessitat de reforç de l'estructura existent a la seva base ja que a l'incrementar l'alçada del conjunt es modifica el comportament enfront a l'acció de sisme. Concretament es disposen pòrtics metàl·lics arriostrats amb creus de Sant Andreu.